مترجم

معرفی، مصاحبه و گفتگو با مترجمان ایرانی و شرح فعالیت‌های آنها و آثاری که ترجمه نموده‌اند.