مؤلف

معرفی، مصاحبه و گفتگو با نویسندگان و شاعران ایرانی و شرح فعالیت‌های آنها و آثاری که ترجمه نموده‌اند.