مصاحبه

مصاحبه ساختار یافته همراه با پرسش‌های مطرح شده توسط کاربران اینستاگرام، از نویسندگان و مترجمان کتاب‌های ادبی، ایرانی.